Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ještě několik článků o zvyšování nájemného

19. 6. 2008

Praha
Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/
Praha - Nové Město
nám. W. Churchilla 2
Praha 3 - Žižkov
tel: 234 463 343
dle telefonického objednáni
----------------------------------------------------------

REMEDIUM
Křišťanova 15
130 000 Praha 3

tel: 272 743 666
mobil: 605 284 737

obcanskaporadna@remedium.cz

po 9 – 13 pro objednané             po 14 – 18 bez objednání

út 9 – 13 bez objednání                    14 -18 pro objednané

st 9 - 13 pro objednané                    14 – 18 pro objednané

čt 9 – 13 bez objednání                    14 – 18 pro objednané

_ __________________________________________________ _

Pokud se dostanete do některých z níže uvedených problémů, obraťte se přímo na Sdružení na ochranu nájemníků nebo www.ochrance.cz , příp. http://www.ochrance.cz/pomoc/ či na bezplatnou Sociálně právní poradnu pro občany v obtížných životních situacích v Praze 9 - středisko Černý most.

_______ _________________________________________ ______

cituji z Finance.cz

 

Občany žijící v nájemních bytech čeká zvyšování nájemného. Pokud chtějí pronajímatelé využít možnosti zvýšení hned od ledna 2007, musí to sdělit nájemníkům nejpozději do konce září… 

O nutnosti zvýšení regulovaného nájemného se již několik let vedou diskuse, ale teprve letos byl schválen zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, podle kterého mohou pronajímatelé v letech 2007 až 2010 jednostranně zvyšovat nájemcům nájemné. Zákon upravuje postup výpočtu maximálního zvýšení nájemného pro jednotlivé oblasti.

Pokud i vy bydlíte v bytě, na který se tento zákon vztahuje, můžete si maximální výši nájemného vypočítat pro váš konkrétní byt zde podle kalkulátoru Ministerstva pro místní rozvoj.

Nový zákon č.107/2006 Sb. umožňuje jednostranné zvýšení nájemného pronajímatelem kdykoli v době čtyř let a to od ledna 2007 do konce roku 2010. Po 31.12.2010 část zákona o jednostranném zvyšování nájmu pozbude platnosti, a nebude již tedy možné ze strany pronajímatelů jednostranně nájmy zvyšovat.

Naopak se předpokládá, že po tomto datu se nájemné bude měnit vzájemnou dohodou mezi nájemci a pronajímateli.

Zákon tedy umožňuje jednostranně zvýšit nájemné již od 1.1.2007. Pokud bude ovšem pronajímatel chtít využít možnosti zvýšení nájemného již od tohoto data, musí oznámení o jednostranném zvýšení nájemného nájemci doručit nejpozději do konce září, tzn. že na doručení oznámení má pronajímatel necelé dva měsíce.

Jaký je tedy postup při jednostranném zvyšování nájemného?

1. Není-li dohoda nastupuje zákon
Není-li mezi nájemcem a pronajímatelem dohoda o zvyšování nájmu (zákon možnost vzájemné dohody upřednostňuje - dohoda mezi nájemcem a pronajímatelem má před uplatněním zákona přednost), je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné jedenkrát ročně počínaje 1. lednem 2007. Následující roky může opět vždy k 1. lednu, popřípadě později, avšak nikoliv zpětně za období, které uplynulo od 1. ledna daného roku nájemné zvýšit. Zákon nevylučuje možnost, aby pronajímatel zvýšil nájemné nikoli k 1. lednu, ale v pozdějších měsících (např. z důvodu pozdního doručení oznámení), ovšem v tomto případě nemůže žádat zvýšené nájemné i za předchozí měsíce, které uplynuly od 1. ledna.

2. Oznámení musí být písemné a se zdůvodněním
Oznámení pronajímatele o jednostranném zvýšení nájemného musí mít písemnou formu a pronajímatel jej musí nájemci doručit. Oznámení musí obsahovat zdůvodnění, že bylo vyšší nájemné řádně stanoveno, a že jeho zvýšení nepřekračuje maximální přírůstek měsíčního nájemného, tzn. že je v souladu se zákonem.

3. Zvýšené nájemné až za tři měsíce po doručení oznámení
Povinnost platit zvýšené nájemné vznikne nájemci dnem, který je uveden v oznámení o zvýšení nájemného. Nejdříve se tak může stát prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po uplynutí tří kalendářních měsíců od doručení oznámení nájemci (vždy však nejdříve od 1. ledna 2007). Tato tříměsíční lhůta je poskytnuta nájemci na seznámení se s navýšením nájemného, resp. na jeho překontrolování, a v případě nesouhlasu na podání žaloby soudu. Pokud se nájemce obrátí na soud s takovou žalobou na určení neplatnosti zvýšení nájemného, nemůže pronajímatel až do pravomocného rozhodnutí soudu nájemné zvýšit. O tom, že se nájemce obrátil v této věci na soud (pokud pronajímatele neinformuje sám nájemce), se pronajímatel dozví přímo od soudu.

4. Doručení je důležité, ale pozor!
Zákon neřeší způsob a formu doručení oznámení - lze doručovat prostřednictvím poštovního doručovatele, dále prostřednictvím např. městské policie nebo kurýrní služby; doručovat lze i osobním doručením proti podpisu. Odborná právní veřejnost a řada soudů se přiklání k názoru, že je doručení vůči povinné osobě účinné dnem, kdy se ocitne v její dispoziční sféře např. prokazatelným vložením do její dopisní schránky. V případě společného nájmu bytu i v případě společného nájmu bytu manželi, doporučuje se doručovat oznámení o zvýšení nájemného všem nájemcům - tedy i oběma manželům. V případě, že je jednomu z nájemců (manželů) doručeno oznámení později, počíná lhůta tří kalendářních měsíců běžet až od doby tohoto pozdějšího doručení.

Pokud patříte mezi občany, kteří žijí v bytech, na které se vztahuje zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a předpokládáte, že váš pronajímatel bude chtít využít možnosti a zvýšit vám podle tohoto zákona nájemné, je pravděpodobné, že v průběhu měsíce září obdržíte dopis, který bude obsahovat oznámení o jednostranném zvýšení nájemného. Ale ani pokud ho neobdržíte v září, ještě nemáte vyhráno, neboť jak již bylo řečeno výše, pronajímatel může oznámení zaslat i později a zvýšit nájemné až v průběhu roku. O kolik se nájemné zvýší? To záleží na pronajímateli. Maximální měsíční přírůstek je dán, ten nesmí pronajímatel překročit, ale zda ho využije plně nebo jen z části, to záleží jen na něm.

Zdroj: zákon, www.mmr.cz  Autor: Finance.cz


  16:41 - 08.08.2006 Tisk Poslat e-mailem
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

cituji z http://www.penize.cz

http://www.penize.cz/41579-rekonstrukce-panelaku-za-mene-nez-1-800-korun-na-byt

http://www.jakpronajimatbyty.cz/google.php?gclid=CKrC5qCOgZQCFROI1QodmlJzWQ

Majitel domu nemůže nájemné zvýšit, o kolik chce, ale pouze o procento, které mu povoluje zákon. Míra tohoto zvýšení se liší podle krajů a velikosti měst.


Vyjednávat o výši nájmu je třeba tvrdě. Ne na všechno, co majitel bytu požaduje, totiž má nárok. Vezměme si hypotetický příklad. Dohodli jste s majitelem, že za dvoupokojový byt o obytné ploše 64 metrů čtverečních v Praze Holešovicích budete platit smluvní nájemné ve výši čtyři tisíce korun. Dalších 1 500 korun budou stát služby související s užíváním bytu. Při podpisu nájemní smlouvy ovšem majitel domu žádal kauci ve výši dvacet tisíc korun. A to je v tomto případě částka, na kterou nemá nárok.

Podle paragrafu 686a Občanského zákoníku nesmí výše kauce přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (služby). Nejvyšší částka, kterou v tomto případě nájemce musí zaplatit, je tedy 16 500 korun.

Tyto peníze je majitel povinen uložit u peněžního ústavu na zvláštní účet, který je společný pro všechny nájemce. Zda to vlastník skutečně udělal, si nájemník může ověřit nahlédnutím do výpisu z účtu. Majitel domu ovšem může přijít s následující fintou. Za vedení účtu platí bance poplatky. Ty budou uloženou kauci snižovat a domácí bude vyžadovat, aby ji nájemce průběžně doplňoval. Na to ale nemá právo. Na kauci může sáhnout pouze v případě, že nájemník dluží na nájemném nebo službách. Navíc o tom musí vědět.

Pronajímatel může nájemné jednou ročně jednostranně zvýšit. Tuto možnost má od 1. ledna 2007. Navýšit nájem smí vždy k 1. lednu následujícího roku, ale nikoli zpětně. Nemůže však udělat ze čtyřtisícového nájmu přes noc třeba osmitisícový. Při zvyšování se musí držet ustanovení Zákona o jednostranném zvýšení nájemného. Základní ceny a cílové nájemné v něm má každé město, lokalita i kategorie bytu stanoveno, o kolik procent může domácí nájemné zvýšit. Procentuální sazba se vypočítává podle dvou vzorců. Do prvního vstupuje zákonem určená základní cena bytu za metr čtvereční, která se liší podle lokality, z něhož se vypočítá hodnota cílového nájemného. Z něj a z hodnoty aktuálního nájemného se následně spočítá maximální možné procento zvýšení nájmu.

Třeba pro uvedený byt v pražských Holešovicích je základní cena bytu za metr čtvereční 23 895 Kč. Cílová hodnota měsíčního nájemného pro rok 2007 je 99,50 korun za metr čtvereční. Majitel by pro letošní rok mohl nájem zvýšit nejvýše o 12,3 %. Takže nájemné by činilo 4 492 korun.
Výpočet si můžete provést pro svůj byt v kalkulačce na stránkách ministerstva pro místní rozvoj.

Povinnost platit zvýšené nájemné vzniká dnem, který je uveden v písemném oznámení od pronajímatele. Nejdříve však od prvního dne kalendářního měsíce po uplynutí tří měsíců ode dne doručení oznámení. V této tříměsíční lhůtě může nájemník podat žalobu k soudu na neplatnost zvýšení nájemného.

S placením nájemného a služeb souvisí ještě jedna povinnost nájemníků. Ti musí majiteli hlásit změny počtu osob v bytě. "Bohužel, na tuto povinnost nájemníci často zapomínají, ať už z neznalosti zákona nebo vědomě, " říká Milan Taraba, místopředseda Sdružení na ochranu nájemníků.

Z počtu lidí v bytě se odvíjejí platby za některé služby. Pokud hříšník osoby navíc nenahlásí do patnácti dnů, nejdéle do měsíce, může mu dát majitel domu výpověď z nájmu, a to bez přivolení soudu. Výpověď čeká i toho, kdo nezaplatil nájemné a poplatky za služby za tři měsíce.

"Nejde vždy jen o notorické neplatiče. Jde také o případy, kdy nájemník chce platit řádně, ale majitel špatně účtuje. Třeba si zajistí úklid v domě tou nejdražší firmou a náklady rozdělí mezi nájemníky. Nebo chybně stanoví zálohy za služby. Když nájemník zaplatí, připraví se o peníze. Pokud odmítne, může mu dát majitel výpověď, a nastane zdlouhavé soudní řízení," vysvětluje Taraba.

Pokud se dostanete do některých z uvedených problémů, obraťte se přímo na Sdružení na ochranu nájemníků nebo www.ochrance.cz či na bezplatnou Sociálně právní poradnu pro občany v obtížných životních situacích v Praze 9 - středisko Černý most.

další informace na:

http://old.mmr.cz/index.php?show=010025&lang=1

http://old.mmr.cz/?show=010025&a=showNajemne&obec_kod=554782&cobce_kod=&ulice=Mezi+%C5%A1kolami&c_or=2327&aktualni_najemne=4700&pbytu=72

http://old.mmr.cz/?show=010025&a=showOblast&obec_kod=554782

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář